Συνοπτική περιγραφή των δράσεων και των παραδοτέων του έργου
Οι Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης έχουν συνοπτικά ως εξής:
 

ΔΡΑΣΗ 1 – ΜΕΛΕΤΕΣ:

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Βασικός σκοπός της Δράσης είναι η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προοπτικών της περιοχής του Δυτικού Πειραιά ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας, η ανάλυση της ομάδας στόχου και η αναζήτηση συνεργειών με άλλα έργα και δράσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή παρέμβασης.
 

ΔΡΑΣΗ 2 – ΔΙΚΤΥΩΣΗ:

Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φορέων - εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) καθώς και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Ενδεικτικές επιμέρους ενέργειες της συγκεκριμένης δράσης, είναι: Κατασκευή και Διαχείριση e-Forum, Δημιουργία «Τοπικών Συμμαχιών κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις συναφούς στόχου, ή θεματικής («Πράσινη Οικονομία»).
 

ΔΡΑΣΗ 3 – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Ανάπτυξη διακρατικού δικτύου συνεργασίας. Οι εταίροι που απαρτίζουν την Α.Σ., κατά τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων και των στόχων του Σχεδίου, δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν συνεργασία με τον φορέα En.AI.P. Fuili Venezia Giulia από την Ιταλία, έναν φορέα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες.
 

ΔΡΑΣΗ 4: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εδώ περιλαμβάνεται η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας, η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις μέσω των ΜΜΕ, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων. Οι προβλεπόμενες δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Σχεδίου στοχεύουν στη γνωστοποίηση των δράσεών του στα κοινά – στόχους, στην ευαισθητοποίησή τους και στην ενίσχυση της κατανόησης και της αποδοχής των σκοπών και των επιμέρους δράσεών του από τους κρίσιμους για την επιτυχή υλοποίηση και ανάπτυξή του φορείς. Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν μέσω εξειδικευμένου πλάνου Επικοινωνιακής Στρατηγικής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για το Σχέδιο και τους στόχους που πρέπει να ικανοποιήσει ανά περίοδο.
 

ΔΡΑΣΗ 5: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες Συντονισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του. Δια μέσω αυτής διασφαλίζεται ο απαιτούμενος συντονισμός των ενεργειών των εταίρων ανά δράση και του έργου συνολικά, καθώς και η οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου ανά δράση και εταίρο.
 

ΔΡΑΣΗ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Περιλαμβάνεται η διοργάνωση 2 Προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία θα συμμετάσχουν 40 ωφελούμενοι του Σχεδίου. Η διάρκεια εκάστου προγράμματος ορίζεται στις 108 ώρες, εκ των οποίων οι 45 ώρες θα αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 63 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, θα διδαχθούν ενότητες για τις Βασικές Αρχές του Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου, θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, θα υπάρξει ενότητα για την Προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και – τέλος – θα καταρτισθούν στη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ. Το Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί στην πιστοποιημένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Δομή που διαθέτει το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στο Δήμο Πειραιώς. Η Α.Σ. και το ΚΕΚ δεσμεύονται να τηρήσουν τους κανόνες εκείνους που θα εξασφαλίζουν αφενός την πρόσβαση όλων των κατηγοριών ΑΜΕΑ στους χώρους της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης και αφετέρου την πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

ΔΡΑΣΗ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:

Περιλαμβάνεται η διοργάνωση 2 Προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία θα συμμετάσχουν 50 ωφελούμενοι του Σχεδίου. Η διάρκεια εκάστου προγράμματος ορίζεται στις 91 ώρες, εκ των οποίων οι 36 ώρες θα αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 55 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
 

ΔΡΑΣΗ 8: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Περιλαμβάνεται η διοργάνωση 2 Προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία θα συμμετάσχουν 50 ωφελούμενοι του Σχεδίου. Η διάρκεια κάθε προγράμματος ορίζεται στις 54 ώρες, εκ των οποίων οι 25 ώρες θα αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 29 ώρες στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς με συναφή του αντικειμένου κατάρτισης δραστηριότητα.
 

ΔΡΑΣΗ 9: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Εδώ περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης των ωφελουμένων, δράσεις δικτύωσης με δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, συμβουλευτική κατά την υποδοχή, δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική προς τους εργοδότες, τρίμηνη μετα-παρακολούθηση των ωφελουμένων και η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση της Δράσης συνολικά.
footer topeco