Αντικείμενο /Στόχοι /Επωφελούμενοι

Το έργο «Απασχόληση για την Οικοπροστασία στο Δυτικό Πειραιά» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού και Νίκαιας και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς:

α) μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και

β) άτομα που είτε βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, είτε απειλούνται από φτώχεια.

Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται τα άτομα (άνω των 45 ετών) που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης και παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα.

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης επιδιώκεται η ενσωμάτωση της ομάδας στόχου, τόσο με τη σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όσο και με τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης. Ο αριθμός ωφελουμένων της Πράξης είναι 90 άτομα, τα οποία ανήκουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες. Με την υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων θα επιχειρηθεί η βελτίωση των δυνατοτήτων σύνδεσης των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
footer topeco