ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Σχέδιο Δράσης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΟΙΚΟΠΡΟΣΣΤΑΣΙΑ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή του Δυτικού Πειραιά, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
Η ενσωμάτωση τους μέσω της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα επιτευχθεί τόσο με τη σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όσο και με τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» συγκροτείται από ένα δίκτυο φορέων που εξασφαλίζει εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία, κατοχυρώνοντας τόσο την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου έργου, όσο και την δυνατότητα ευρύτερης διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του.
Συστήθηκε με γνώμονα την ουσιαστική συνεργασία εκπροσώπων των ομάδων στόχου στα πλαίσια της διευκόλυνσης της προώθησης τους στην αγορά εργασίας και στην ενδυνάμωση τους στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. Αναλυτικά, οι ομάδες στόχου είναι :
Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα :Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως: άνεργες γυναίκες, μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί, νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω, νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά, μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ και παιδιά ηλικίας 0-17 ετών.
 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει συντονισμό και διαχείριση της πράξης, κατάρτιση σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κατάρτιση σε θέματα δημιουργίας και συντήρησης αστικού και περιαστικού πράσινου, κατάρτιση για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και τις επιμέρους παρακάτω δράσεις :
ΜΕΛΕΤΕΣ: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη διακρατικού δικτύου συνεργασίας
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έντυπο-ηλεκτρονικό υλικό, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις μέσω των ΜΜΕ, εκδηλώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ–ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης των ωφελουμένων, δράσεις δικτύωσης με δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, συμβουλευτική κατά την υποδοχή, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης, επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική προς τους εργοδότες, μετα-παρακολούθηση των ωφελουμένων, παρακολούθηση, συντονισμός και αξιολόγηση της Δράσης.
 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αυτή τη στιγμή μετράει 12 μήνες ζωής και έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία βασικές δράσεις όπως η κατάρτιση και η συμβουλευτική των ωφελούμενων. Οι 90 συμμετέχοντες έχουν περάσει από την αντίστοιχη κατάρτιση είτε σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, είτε σε θέματα δημιουργίας αστικού και περιαστικού πράσινου. Επιπρόσθετα στα προγράμματα κατάρτισης διδάχθηκαν οριζόντια βασικές αρχές του εμπορικού και εργατικού δικαίου και θέματα που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα προετοιμάστηκαν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και καταρτιστήκαν στη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ.
Στη συνέχεια μετά το τέλος της κατάρτισης και μέσα από την διαδικασία της συμβουλευτικής, οι ωφελούμενοι έλαβαν υποστήριξη τόσο σε επίπεδο εργασιακό όσο και ψυχοκοινωνικό. Κάθε ωφελούμενος πέρα από τις πρώτες συναντήσεις υποδοχής είχε άλλες τέσσερις συναντήσεις αφιερωμένες στην ψυχοκοινωνική στήριξη, με στόχο να πλαισιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να καλυφτούν βασικά αιτήματα που μπορεί να τον απασχολούν σε κάθε επίπεδο της ζωής του. Δεδομένου ότι ο σκοπός του έργου είναι η προώθηση των 90 ωφελούμενων στην απασχόληση, το κομμάτι της επαγγελματικής συμβουλευτικής που ακολούθησε τις ψυχοκοινωνικές συναντήσεις είχε ως κεντρικό άξονα την ανάδειξη των τάσεων των ωφελούμενων ως προς την επιχειρηματικότητα ή την εξαρτημένη εργασία προκειμένου να λάβουν και την αντίστοιχη στήριξη. Έτσι, στις έξι επόμενες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ατομικό επίπεδο με τον εργασιακό σύμβουλο, αναπτύχθηκαν οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας ενώ διερευνήθηκαν οι επαγγελματικές επιλογές, οι επαγγελματικοί στόχοι καθώς και το επαγγελματικό τους σχέδιο. Παράλληλα, η ομάδα των ατόμων που κατευθύνθηκε προς την επιχειρηματικότητα παρακολούθησε την αντίστοιχη συμβουλευτική ως προς το αντικείμενο που είχε επιλέξει.
 

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην παρούσα φάση πλέον οι ωφελούμενοι έχουν διαχωριστεί σε αυτούς που θα προωθηθούν -ή έχουν προωθηθεί ήδη- στην εξαρτημένη εργασία και σε αυτούς που θα προχωρήσουν στην σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.). Ως εκ τούτου οι δράσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, είναι η επικοινωνία με υπάρχουσες επιχειρήσεις για την δικτύωση των ωφελούμενων, η συμβουλευτική των εργοδοτών και η παροχή βοήθειας σε όσους επέλεξαν την σύσταση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προκειμένου να μπορέσουν να την ολοκληρώσουν (παροχή πληροφοριών για νομοθετικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, παροχή λογιστή κλπ). Τέλος, θα δρομολογηθεί άμεσα η πραγματοποίηση της δράσης της Διακρατικότητας, με στόχο την εκμάθηση καλών πρακτικών από παραδείγματα κοινωνικής οικονομίας στην Ιταλία.